Medlemsbetingelser

Dyrup Fitness – Medlemsbetingelser

1. GENERELT
Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskab ved:
Dyrup Fitness
Tranehøjen 5
5250 Odense SV
CVR.nr.: 50632512

Aftale om medlemskab indgået via Dyrup Fitness digitalt (internet) og i Dyrup Fitness indgås mellem -navn- og Dyrup Fitness.
Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af Medlemsbetingelserne.

2. MEDLEMSKAB AF Dyrup Fitness
2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB
Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer og CPR-nummer. Hvis kontaktoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles Dyrup Fitness. Det er medlemmets ansvar, at Dyrup Fitness til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
Ved indmelding eller afhentning af medlemskort tager Dyrup Fitness et fotografi af Medlemmet, som opbevares af Dyrup Fitness sammen med Medlemmets øvrige personoplysninger. Formålet er verifikation i forbindelse med adgangskontrol.
Hvis et medlem ikke ønsker, at der tages billede, etableres særskilt løsning, hvorved Medlemmet forpligter sig til at kunne verificere sin identitet ved brug af billedlegitimation, når Medlemmet træner eller i øvrigt bruger sit medlemskort.

2.2. MEDLEMSKABSTYPER
Oversigt over de, til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper i Dyrup Fitness findes her.
Medlemskabet er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet selv. Medlemskabet giver adgang til at benytte det udstyr og de services, der omfattes af medlemskabstypen.
Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen.

2.3. UMYNDIGE OG ALDERSKRAV
Hvis Medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal Medlemmet, for at oprette et medlemskab, møde op i Dyrup Fitness med sin værge. I forbindelse med indmeldelsen i Dyrup Fitness skal begge parter medbringe gyldigt billedlegitimation. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse medlemsbetingelser og værge hæfter for ethvert krav, som Dyrup Fitness måtte have imod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse medlemsbetingelser.
Minimumsalderen for at træne i Dyrup Fitness er 13 år.

2.4. ANDEN BETALER END MEDLEMMET
Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler, skal Medlemmet og Anden betaler begge møde op i Dyrup Fitness med gyldig billedlegitimation.
Anden betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der måtte påløbe i forbindelse med sådant medlemskab i henhold til medlemsbetingelserne; herunder køb af produkter i automater/reception. Anden betaler hæfter for ethvert krav, som Dyrup Fitness måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse medlemsbetingelser.

2.5. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE
Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

2.6. PAUSE
Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause mod betaling af et gebyr, jf. Dyrup Fitness prisside. Medlemmet kan dog ikke sætte sit medlemskab på pause, når det er købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på medlemskabet. De gældende vilkår for at sætte medlemskabet på pause, vil til enhver tid være tilgængelige på Dyrup Fitness’ website. www.dyrupfitness.dk

3. BRUG AF Dyrup Fitness

3.1. HUSETS REGLER
Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tids gældende Husets Regler. Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og medlemsbetingelserne, hvilket kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålæggelse af gebyr samt udelukkelse.
Dyrup Fitness forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler.

3.2. MEDLEMSKORT/ADGANG til Dyrup Fitness
Medlemmet skal benytte medlemskortet for at få adgang til Dyrup Fitness uden for receptionens åbningstid. Medlemskortet er personligt og må ikke bruges af andre.
Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses før træningen påbegyndes og giver adgang til de
faciliteter, der følger af medlemskabstypen.
Hvis Medlemmet glemmer sit medlemskort, vil Medlemmet mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. De til enhver tids gældende gebyrer kan findes her. Medlemmet er ansvarlig for at opbevare medlemskortet forsvarligt og på en sådan måde, at det ikke beskadiges, bortkommer eller bliver misbrugt af andre. Ved bortkomst eller mistanke om misbrug, skal Dyrup Fitness informeres straks. Det er Medlemmet opgave at kunne dokumentere, at medlemskortet er meldt bortkommet til Dyrup Fitness, hvis der senere opstår tvivl om dette.
Medlemmet kan blive gjort ansvarlig for uautoriseret brug af medlemskortet frem til at dette skriftligt er meldt bortkommet/misbrugt til Dyrup Fitness.
For at få udleveret et fysisk medlemskort skal Medlemmet møde op i Dyrup Fitness inde for bemandingstiden. Ved udlevering af medlemskortet skal Medlemmet medbringe gyldig billedlegitimation.
Hvis det fysiske medlemskort beskadiges eller bortkommer, skal dette straks meddeles til Dyrup Fitness, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr.
Dyrup Fitness er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed, nedbrud og fejl eller tekniske problemer ved Dyrup Fitness App eller hjemmeside, herunder tilmelding, afmelding m.m.

3.4. PERSONLIG TRÆNING
Med et medlemskab i Dyrup Fitness, kan der tilkøbes personlig træning. Informationer samt gældende vilkår for køb af dette. Læs mere under personlig træning.

3.5. TILMELDING OG AFMELDING af aktiviteter i Dyrup Fitness
Bestemte medlemskabstyper gør det muligt, at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning.
Til- og afmelding til aktiviteterne skal ske på Dyrup Fitness website eller App. Tilmelding eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr.

3.6. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE
Dyrup Fitness anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædningen. Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt aflåst skab under træning. Dyrup Fitness bærer ikke ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer i Dyrup Fitness.

3.7. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Dyrup Fitness, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. Dyrup Fitness bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående, ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

3.8. KOMMERCIEL VIRKSOMHED
Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i Dyrup Fitness såsom træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden virksomhed uden forudgående skriftlige tilladels med Dyrup Fitness.

3.9. FILM- OG FOTOOPTAGELSER
Det er ikke tilladt at benytte Dyrup Fitness til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med Dyrup Fitness.
Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i Dyrup Fitness eller lave opslag heraf på sociale medier.

3.10. VIDEOOVERVÅGNING
Der vil være videoovervågning i Dyrup Fitness. Formålet med er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster. Du kan læse mere om videoovervågning i den til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan tilgås her.

4. BETALING
Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab, et oprettelsesgebyr og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til Dyrup Fitness til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden betaler.
Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første medlemsskabsperiode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding.
Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt. Medlemmet har adgang via hjemmesiden til at se udspecificeret regning.

4.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER
Det er muligt at betale medlemskabet og køb, som foretages under medlemskabet, automatisk i henhold til de vilkår, der gælder om benyttelse af en af Dyrup Fitness anviste betalingstjenester. Vilkårene skal aftales særskilt.
Benyttelsen af en automatisk betalingstjeneste kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr. Læs mere om betalingsmuligheder og gebyrer på Dyrup Fitness’ prisside.
Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatisk betaling. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan Dyrup Fitness opkræve det til enhver tid gældende gebyr.

4.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING
Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. Dyrup Fitness opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af Dyrup Fitness prisside. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Dyrup Fitness ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Dyrup Fitness ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udestående til betaling straks. Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til Dyrup Fitness, og der er fremvist dokumentation derpå.
Dyrup Fitness forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af Dyrup Fitness.
Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskab, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks.

4.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER
I tilfælde af et tilgodehavende hos Dyrup Fitness, vil Dyrup Fitness som hovedregel godskrive beløbet i det fremadrettede medlemskab. Hvis medlemskab er ophørt, og Medlemmet/Anden Betaler mener at have et beløb til gode, skal vedkommende rette henvendelse til Dyrup Fitness. Refundering kun kan ske til danske bankkonti.

4.4. MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL
Medlemmet har mulighed for at benytte sit medlemskort som betalingsmiddel i Dyrup Fitness herunder til køb af produkter i Dyrup Fitness automater og reception. Beløbsgrænsen for køb på medlemskortet fastsættes af Dyrup Fitness. De foretagne køb opkræves sammen med betaling for medlemskabet ved næste månedlige betalingsopkrævning.
Der henvises i øvrigt til vilkårene for betalingstjeneste til automatisk betaling. Det bemærkes, at hvis der er tilknyttet en Anden Betaler, jf. § 2.4. til medlemskabet, er det ikke altid muligt at benytte medlemskortet som betalingsmiddel.

4.5 VÆRDIKUPON, KLIPPEKORT OG GAVEKORT
Klippekort har en løbetid på 12 måneder.

5. ÆNDRINGER

5.1. Dyrup Fitness kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via Dyrup Fitness’ hjemmeside. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter Dyrup Fitness medlemmet om ændringen med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

5.2 Dyrup Fitness kan løbende ændre i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. Dyrup Fitness varsler Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

5.3 Dyrup Fitness kan løbende foretage prisændringer. Dyrup Fitness kan foretage regulering af medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts- og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til Dyrup Fitness’ levering af ydelser til medlemmet, såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation. Såfremt Dyrup Fitness foretager sådanne prisændringer underretter Dyrup Fitness Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens
ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

5.4 Dyrup Fitness kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af Medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for Dyrup Fitness til håndtering af kundehenvendelser, bortkomne medlemskort eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af Dyrup Fitness forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af Dyrup Fitness til enhver tid gældende prisliste samt digitale kanaler. Såfremt Dyrup Fitness indfører nye gebyrer underrettes Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter Dyrup Fitness Medlemmet herom med 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft.

6. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V.
6.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE
Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato oplyses.
En opsigelse kan ske via e- mail, hjemmesiden eller personligt fremmøde i Dyrup Fitness.
Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen hos Dyrup Fitness. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det Medlemmet/Anden Betaler at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet.

6.1.1. MEDLEMMETS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB MED BINDINGSPERIODE
Hvis Medlemmet har tegnet medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i henhold til pkt. 6.1.

6.1.2. MEDLEMMETS OPHÆVELSE
Medlemmet har ret til at ophæve sit medlemskab, hvis Dyrup Fitness væsentligt og gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for Medlemmet.

6.2 Dyrup Fitness OPSIGELSE
Dyrup Fitness kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis Dyrup Fitness opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.

6.2.1 Dyrup Fitness OPHÆVELSE M.V.
Dyrup Fitness har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab, hvis Medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor Dyrup Fitness. For sen- eller manglende betaling af et skyldigt beløb, misbrug af medlemskort eller login oplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse. Dyrup Fitness kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v.

7. FORTRYDELSESRET
Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret, gælder dog kun hvis medlemskabet ikke er taget i brug. Fortrydelsesretten gælder fra den dag, aftalen om medlemskabet blev indgået, 
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløb af fortrydelsesfristen, give Dyrup Fitness en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at Medlemmet henvender sig via e-mail til Dyrup Fitness.
Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig til at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres forholdsmæssigt for den periode, som Dyrup Fitness har leveret medlemskabsydelserne. Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

8. DOPING
Dyrup Fitness samarbejder med Anti Doping Danmark (ADD). Medlemmet er forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis det forlanges af en repræsentant for ADD. Hvis Medlemmet modsætter sig dette, vil det blive betragtet som en positiv test. En positiv test medfører, at Dyrup Fitness kan ophæve medlemskabet og bortvise Medlemmet med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 6.2.
En eventuel positiv dopingtest vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra Dyrup Fitness. Et Medlems besiddelse, brug, salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt og vil blive anmeldt til politiet.

9. BEHANDLING AF PERSONDATA
Når et medlemskab oprettes i Dyrup Fitness samt når Medlemmet benytter sig af Dyrup Fitness’ øvrige tjenester eller foretager tilkøb, indsamler Dyrup Fitness diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik.

10. KLAGEADGANG
Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende sig i receptionen i bemandingstiden i Dyrup Fitness. Medlemmet har desuden mulighed for at klage over sit køb af medlemskab hos Dyrup Fitness ved at indbringe en klage fra Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Medlemmet kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

11. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
11.1. Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. Dyrup Fitness er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom Dyrup Fitness ikke er ansvarlig for indirekte tab.

11.2. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte Dyrup Fitness er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af Dyrup Fitness. Hvis Medlemmets muligheder for at benytte Dyrup Fitness imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har Medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen for sit medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne tilfælde henvende sig i receptionen I bemandingstiden i Dyrup Fitness.

11.3. Såfremt Dyrup Fitness ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for Dyrup Fitness ´kontrol, og som Dyrup Fitness ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis.

12. LOVVALG OG VÆRNETING
Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole.

13. KONTAKTINFORMATION
Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte Dyrup Fitness i receptionens bemandingstid eller via e-mail.

14. VERSIONER
14.1 Dette er version 1.0 – 2020 af Dyrup Fitness medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra og med d. 01.12.2020.